English
慶應義塾大学 
文学部 
人文社会学科 文学系 

准教授 
高橋 勇 
タカハシ イサム 
TAKAHASHI ISAMU