English
慶應義塾大学 
医学部 
外科学(一般・消化器) 

助教 
竹村 裕介 
タケムラ ユウスケ 
Takemura Yusuke